Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας επικεντρώνονται στην κατανόηση της γενετικής βάσης και της μοριακής ετερογένειας του καρκίνου στον άνθρωπο. Το γενετικό υπόβαθρο των ασθενών (πολυμορφισμοί_ Single Nucleotide Polymorphisms) σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει την πρόγνωση και την ανταπόκριση στην θεραπεία , ορισμένες επίκτητες σωματικές μεταλλάξεις καθιστούν τους όγκους ευπαθείς σε συγκεκριμένες στοχεύουσες θεραπείες ενώ επιγενετικές αλλαγές καθορίζουν την έκφραση σημαντικών ρυθμιστών του πολλαπλασιασμού, της απόπτωσης και της κυτταρικής μετανάστευσης. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε αναπτύξει μεθοδολογίες για την ταυτοποίηση μηχανισμών επίκτητης και ενδογενούς αντίστασης σε φάρμακα μελετώντας την γενετική ετερογένεια των όγκων, των κυκλοφορούντων καρκινικών κύτταρων και νουκλεικών οξέων (ctDNA –miRNAs).